SlovenskýEnglish

310041A614 – Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Lesíček

 06.07.2020

Projekt

Prijímateľ: Obec Lesíček

Začiatok realizácie projektu: 05/2017

Koniec realizácie projektu: 01/2019

Kód projektu: 310041A614

Výška finančného príspevku: 209 353,36€

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu. Jedná sa o stavbu nachádzajúcu sa v katastrálnom území obce Lesíček. Stavba je začlenená do rádu okolitých budov. Súčasťou Obecného úradu je aj knižnica, kancelárie a zasadačka. Budova pre normalizované hodnoty nevyhovuje kvôli zastaraným stavebným konštrukciám a množstvu výplní otvorov v konštrukcii, ktoré výrazne zvyšujú potrebu tepla na vykurovanie. Na základe údajov z hodnotenia súčasného stavu v energetickom audite je vidieť, že najviac tepla z celého objektu uniká cez obvodový plášť. Ďalšie úniky tepla sú cez výplne otvorov, strechu a podlahu. Jednotlivé navrhované opatrenia riešia komplexne budovu obecného úradu, tak aby bola dosiahnutá maximálna možná úspora energie. Na základe výsledkov hodnotenia súčasného stavu budovy boli v rámci energetického auditu navrhnuté tieto opatrenia:

  • Zateplenie obvodového plášťa
  •  Výmena a zateplenie stropnej a podhľadovej konštrukcie a vytvorenie jej nosnej konštrukcie nad 1. NP
  •  Výmena a zateplenie podlahových konštrukcií vo vykurovaných priestoroch
  •  Výmena klampiarskych konštrukcií
  •  Výmena nevyhovujúcich okenných a dverných konštrukcií na fasáde budovy
  •  Modernizácia ústredného vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody
  •  Modernizácia elektroinštalácie a bleskozvodu – rieši PD s označením
  •  Vytvorenie umelého vetrania pomocou rekuperačnej VZT jednotky v zasadačke

Okrem opatrení investičného charakteru sú navrhované aj ďalšie dodatočné opatrenia, najmä organizačného a osvetového charakteru.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom EFRR – Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Projekt