Ostatné dokumenty

Štatút obce

    Odpadové hospodárstvo

    Plán hospodárskeho rozvoja obce

      Rokovací poriadok