Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 13.06.2021

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 3, 082 07,              
                                                            Elokované pracovisko Lesíček 53
Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/ka
Podkategória: učiteľ/učiteľka pre materskú školu
Predpoklady: v zmysle platnej právnej úpravy
Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy
Predpokladaný dátum nástupu: 01.09.2021
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• v prípade úspešnosti vo VK/VP doklad o bezúhonnosti podľa zákona 138/2019 Z. z.
• v prípade úspešnosti vo VK/VP Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle platnej právnej úpravy

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 30.06.2021 do 13:00 hod na adresu/email:
Základná škola s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 3, 082 07 / zsmstuhrina@gmail.com
Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ  – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do Základnej školy s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 3, 082 07. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.
Predpokladaný termín ústneho pohovoru dňa 06.07.2021 v čase od 8:30 hod v budove Základnej školy s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 3 a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

V Tuhrine, dňa 11.06.2021


            Mgr. Zlata Chovancová
                   riaditeľka školy

Zoznam aktualít: