REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V PREŠOVE
Hollého 5, 08001  Prešov

Číslo spisu
RÚVZPO/OE/1988/9818/2023
Prešov
09. 08. 2023
Logo
Verejná vyhláška
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. l) a opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 1 písm. a) a ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov ROZHODNUTIE Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len „správny orgán“) podľa § 3 ods.1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 26., § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) v súvislosti s epidemickým výskytom laboratórne potvrdených ochorení na vírusovú hepatitídu typu A (ďalej len „VHA“) v obci Lesíček vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 12 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. l) a opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 1 písm. a), § 48 ods. 4 písm. d) a § 51 ods. 1 a § 52 ods. 1 citovaného predpisu a v spojení s § 46, § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) nariaďuje nasledujúce opatrenie 1. Podľa ustanovenia § 12 ods. 2 písm. l) a § 48 ods. 4 písm. d) zák. č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje v obci Lesíček organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy Termín: odo dňa zverejnenia rozhodnutia do 25.9.2023 Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok odvolania podľa § 55 ods. 2 Správneho poriadku.
Odôvodnenie
Dňa 6.7.2023 bol FNsP J. A. Reimana Prešov odboru epidemiológie RÚVZ so sídlom v Prešove hlásený prvý prípad VHA u 13-ročného dieťaťa s miestom bydliska v obci Lesíček. Následne dochádza k výskytu ďalších laboratórne potvrdených ochorení u obyvateľov danej obce. Kumulatívne toho času odbor epidemiológie RÚVZ so sídlom v Prešove eviduje 10 laboratórne potvrdených ochorení na VHA u obyvateľov obce Lesíček. Epidemiologickým vyšetrením v ohnisku nákazy bolo zistené, že sa jedná o protrahovaný epidemický výskyt ochorení, kde z celkového počtu ochorení bolo ochorenie zaznamenané u 8 detí vo veku do 15 rokov a u 2 dospelých osôb. Zároveň bolo zistené, že 75% obyvateľov obce žije v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom bývania a bez odkanalizovania odpadových vôd. Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam, k možným cestám prenosu pôvodcu ochorenia VHA a vzhľadom k tomu, že všetkých 8 detí, u ktorých bolo ochorenie zaznamenané žije vpodmienkach s nízkym hygienickým štandardom bývania, bez odkanalizovania odpadových vôd existuje dôvodné podozrenie na ďalšie šírenie VHA v obci Lesíček. Podľa § 12 ods. 1 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie ochoreniam sú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Podľa § 12 ods. 2 písm. l) zák. č. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sú opatrenia zakazujúce alebo obmedzujúce hromadné podujatia. Podľa § 48 ods. 1 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. ohrozenie verejného zdravia nastáva pri výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň. Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zák. č. 355/2007 Z. z. úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia nariaďuje opatrenia, ktorými sú zákaz alebo obmedzenie hromadných podujatí. Vzhľadom na uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany zdravia ľudí potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia a nariadiť opatrenie pri ohrození verejného zdravia v zmysle citovaných predpisov. Podľa § 55 ods. 2 Správneho poriadku ak to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem alebo ak je nebezpečenstvo, že odkladom výkonu rozhodnutia utrpí účastník konania alebo niekto iný nenahraditeľnú ujmu, môže správny orgán odkladný účinok odvolania vylúčiť. O odňatí odkladného účinku odvolania bolo rozhodnuté z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, ktorým je predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Odkladom výkonu rozhodnutia by mohlo dôjsť k zvýšenému prenosu infekčného ochorenia, čo by znamenalo ohrozenie zdravotného stavu jednotlivca a komunity ako aj záťaž pre zdravotnícke zariadenia. Z dôvodu minimalizovania šírenia ochorenia a včasnosti prijatia opatrení bolo rozhodnuté o odňatí odkladného účinku rozhodnutia. V súlade s § 26 ods.1 Správneho poriadku správny orgán použije doručenie verejnou vyhláškou.
Poučenie
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia, musí byť vyvesená v súlade s § 26 ods. 2 Správneho poriadku na úradnej tabuli RÚVZ so sídlom v Prešove a na jeho webovom sídle. Podľa §§ 53 a 54 Správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov. Podanie odvolania nemá odkladný účinok. Odvolanie proti rozhodnutiu v časti, v ktorej sa odníma odkladný účinok, nie je prípustné. Ak toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť v dôsledku podania odvolania, je preskúmateľné súdom.
Mgr. Jozef Varga, MPH
regionálny hygienik
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00610992
Doručuje sa
Obec Lesíček, Lesíček , 08207 Lesíček, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo PZ v Prešove, Vajanského 32, 08135 Prešov, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, Námestia mieru 3, 08001 Prešov, Slovenská republika