REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V PREŠOVE
Hollého 5, 08001  Prešov

Číslo spisu
RÚVZPO/OE/1988/9813/2023
Prešov
09. 08. 2023
Logo
Verejná vyhláška
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. c), d) a f) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov ROZHODNUTIE Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len „správny orgán“) podľa § 3 ods.1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 26., § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) v súvislosti s epidemickým výskytom laboratórne potvrdených ochorení na vírusovú hepatitídu typu A (ďalej len „VHA“) v obci Lesíček vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 12 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. c), d), f) a § 51 ods. 1 citovaného predpisu a podľa § 17 ods. 2 a § 18 ods. 1 a 3 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. č. 585/2008 Z. z.“), v súlade s usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky týkajúcim sa protiepidemických opatrení v ohnisku vírusovej hepatitídy typu A č. ÚVZSR/SEPP/3329/10393/2023 zo dňa 29. marca 2023 a v spojení s § 46, § 47 zák. č. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) nariaďuje nasledujúce opatrenia pre všetky fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Lesíček vo veku od jedného roku do pätnásteho roku života (vrátane) dňom vydania tohto rozhodnutia 1. V zmysle § 12 ods. 2 písm. c) a f) zák. 355/2007 Z. z. podrobiť sa lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára. Lekársky dohľad v ohnisku VHA zahŕňa anamnestické a klinické vyšetrenie osôb podozrivých z nákazy. Priebežné klinické anamnestické vyšetrenia sa budú vykonávať v 7 až 10 dňových intervaloch. V prípade zistenia subjektívnych alebo objektívnych klinických príznakov sa vykoná biochemické a sérologické vyšetrenie na prítomnosť markerov VHA. Lekársky dohľad bude trvať do 25.9.2023. Termín: ihneď 2. V zmysle § 12 ods. 2 písm. d) zák. 355/2007 Z. z. podrobiť sa aktívnej imunizácii proti VHA podľa pokynov ošetrujúceho lekára, najneskôr však do 14 dní od posledného kontaktu s osobou, ktorá ochorela na VHA. Očkovanie sa vykoná po predchádzajúcom zhodnotení zdravotného stavu dieťaťa ošetrujúcim lekárom z dôvodu vylúčenia možných kontraindikácií očkovania. Očkovanie proti VHA sa vykonáva dvoma dávkami inaktivovanej očkovacej látky v odstupe 6 až 12 mesiacov. Termín: odo dňa zverejnenia rozhodnutia podľa pokynov ošetrujúceho lekára Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok odvolania podľa § 55 ods. 2 Správneho poriadku.
Odôvodnenie
Dňa 6.7.2023 bol z FNsP J. A. Reimana Prešov odboru epidemiológie RÚVZ so sídlom v Prešove hlásený prvý prípad VHA u 13-ročného dieťaťa s miestom bydliska v obci Lesíček. Následne dochádza k výskytu ďalších laboratórne potvrdených ochorení u obyvateľov danej obce. Kumulatívne v čase vydania rozhodnutia odbor epidemiológie RÚVZ so sídlom v Prešove eviduje 10 laboratórne potvrdených ochorení na VHA u obyvateľov obce Lesíček. Epidemiologickým vyšetrením v ohnisku nákazy bolo zistené, že sa jedná o protrahovaný epidemický výskyt ochorení, kde z celkového počtu ochorení bolo ochorenie zaznamenané u 8 detí vo veku do 15 rokov a u 2 dospelých osôb. Zároveň bolo zistené, že 75% obyvateľov obce žije v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom bývania a bez odkanalizovania odpadových vôd. Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam, k možným cestám prenosu pôvodcu ochorenia VHA a vzhľadom k tomu, že všetkých 8 detí, u ktorých bolo ochorenie zaznamenané žije v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom bývania, bez odkanalizovania odpadových vôd existuje dôvodné podozrenie na ďalšie šírenie VHA v obci Lesíček. Podľa § 12 ods. 1 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie ochoreniam sú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Podľa § 12 ods. 2 písm. c) zák. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sú odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek pitnej vody a vzoriek vody z vody určenej na kúpanie, z vody prírodného kúpaliska a z vody umelého kúpaliska, vrátane odberu vzoriek potravín a hotových pokrmov, kozmetických výrobkov a vzoriek pracovného prostredia a vnútorného prostredia budov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti, na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisťovania citlivosti na antimikróbne látky. Podľa § 12 ods. 2 písm. d) zák. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení je osobitné a mimoriadne očkovanie, očkovanie pri úrazoch, poraneniach a nehojacich sa ranách, očkovanie pred cestou do zahraničia, očkovanie osobitných skupín obyvateľstva. Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zák. č. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sú izolácia v domácom prostredí alebo v zdravotníckom zariadení, prípadne inom určenom zariadení, zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad, karanténne opatrenia. Podľa § 17 ods. 2 vyhl. č. 585/2008 Z. z. k opatreniam v ohnisku nákazy na základe rozhodnutia regionálneho úradu patrí najmä očkovanie osôb, ktoré sú v priamom kontakte s chorou osobou, karanténne opatrenia alebo izolácia; ak sa osoba očkuje na základe rozhodnutia regionálneho úradu, doklad o tomto rozhodnutí sa založí do jej zdravotnej dokumentácie a lekár zaznamená do nej údaje podľa § 13 ods. 3. Podľa § 18 ods. 1 vyhl. č. 585/2008 Z. z. osobe podozrivej z nákazy možno nariadiť zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad alebo karanténu; tieto opatrenia zahŕňajú súbor organizačných opatrení, ktoré obmedzujú kontakt osoby podozrivej z nákazy s okolím a určujú sledovanie a vyšetrovanie jej zdravotného stavu. Podľa § 18 ods. 3 vyhl. č. 585/2008 Z. z. pri lekárskom dohľade sa nariadi pravidelná kontrola zdravotného stavu osoby podozrivej z nákazy; termíny a druh vyšetrení určuje regionálny úrad a lekár. Vzhľadom na uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany zdravia ľudí potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia a nariadiť opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení v zmysle citovaných predpisov. Podľa § 55 ods. 2 Správneho poriadku ak to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem alebo ak je nebezpečenstvo, že odkladom výkonu rozhodnutia utrpí účastník konania alebo niekto iný nenahraditeľnú ujmu, môže správny orgán odkladný účinok odvolania vylúčiť. O odňatí odkladného účinku odvolania bolo rozhodnuté z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, ktorým je predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Odkladom výkonu rozhodnutia by mohlo dôjsť k zvýšenému prenosu infekčného ochorenia, čo by znamenalo ohrozenie zdravotného stavu jednotlivca a komunity ako aj záťaž pre zdravotnícke zariadenia. Z dôvodu minimalizovania šírenia ochorenia a včasnosti prijatia opatrení bolo rozhodnuté o odňatí odkladného účinku rozhodnutia. V súlade s § 26 ods.1 Správneho poriadku správny orgán použije doručenie verejnou vyhláškou.
Poučenie
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení, musí byť vyvesená v súlade s § 26 ods. 2 Správneho poriadku na úradnej tabuli RÚVZ so sídlom v Prešove a na jej webovom sídle. Podľa §§ 53 a 54 Správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov. Podanie odvolania nemá odkladný účinok. Odvolanie proti rozhodnutiu v časti, v ktorej sa odníma odkladný účinok, nie je prípustné. Ak toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť v dôsledku podania odvolania, je preskúmateľné súdom.
Mgr. Jozef Varga, MPH
regionálny hygienik
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00610992
Doručuje sa
Obec Lesíček, Lesíček , 08207 Lesíček, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo PZ v Prešove, Vajanského 32, 08135 Prešov, Slovenská republika
Všeobecná zdravotná poistovňa, Panónska 2, 85104 Bratislava, Slovenská republika
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (OVM), Einsteinova 25, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika
PEDIATRIA BK, s r.o., Švábska 41A, 08005 Prešov 5, Slovenská republika
RISOLAB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 15, 08005 Prešov, Slovenská republika
Union zdravotná poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 81453 Bratislava, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, Námestia mieru 3, 08001 Prešov, Slovenská republika
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Jána Hollého 14, 08001 Prešov, Slovenská republika